vrijdag 1 oktober

Nieuwsbrief: In de cel….op ijskoude grond

Ik kreeg van één van de lezers onderstaande powerpoint met de titel: Vertrouwen op God. Het lijkt mij goed om hier verder niets aan te voegen. Juist gezien de vele artikelen die u in de bijlage aantreft mogen we na de zondag hiermee de week weer door! 
Vertrouw op God en de uitkomst zal niet falen. Welke weg u of jij ook moet gaan!
Hij heeft gezegd: Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld!

https://www.youtube.com/watch?v=d13DUiHQf8U

Hartelijke groeten,

U bent, zoals u inmiddels al wel weet, altijd welkom voor de koffie op onderstaand adres!

Deze week:

Hieronder vindt u de complete inhoudsopgave van deze week.

Psalm 23

Psalm 23 is een van de bekendste gedeelten van de Bijbel. Heel wat keren heb ik deze psalm gelezen wanneer ik bij een...

Detail in de Heilige Schrift

Heb jij bij het Bijbellezen ook wel eens van;  He, staat dit ook in de Bijbel of staat het er zo? Graag willen we...

Tekenen van boven

We lazen voor u een stukje van wijlen Ds W. L. Tukker over Hand 2: 19-21: ‘De laatste tekenen van de Geest’: En Ik zal...

Kruis dragen

En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Lukas 14 : 27 Kruis dragen is...

Een dag en een avond

‘De dag moet een avond hebben’. De Brabantse grootmoeder van Bart Jan Spruyt placht dat te zeggen. Zo schreef de...

Kleding man en vrouw

Vroeger werd er meer gewaarschuwd tegen het dragen van broeken door meisjes en vrouwen. Is Deuteronomium 22 vers 5 nog...

Benen breken

Rubriek: Van overzee Nee, het is niet spiegelglad hier. Integendeel. Het is nog volop zomer waar we wonen. De dagen...

Identiteit en gebrokenheid

Serie: Transgenderisme in Bijbels licht (slot) In het hele denken over gender en transgender is een belangrijke vraag:...

Uit lang vervlogen jaren

13 augustus 1960 Ik had stellig gehoopt, dat ik Jozef tot vriend zou krijgen door de Bijbellezing van zondagmiddag....

Een vriendelijke atheïst

Op een dag dat we aan het evangeliseren waren, kreeg ik les van een atheïst. We kregen op een respectvolle manier een...

Stemmen uit het verleden

Vorige week las ik de Memoires van ds. J. van Rootselaar (1906-1990), die als hervormd-gereformeerd predikant onder...

De kleine Saul

Uit: De Gezinsgids In welke klas ik ze geleerd heb, weet ik niet meer, maar ooit tijdens de lagere schoolperiode...

Tussen zomer en herfst

De maand oktober vind ik altijd een beetje een tussenmaand. De vakantieherinneringen vervagen, het kleurtje op de huid...

Gewoon Hervormd

Twee ervaringen brengen mij ertoe wat aan het papier toe te vertrouwen over wat het is om ‘gewoon hervormd’ te zijn....

In de cel….op ijskoude grond

Op een strenge wintermiddag kwamen dronken Russische bewakers de koude cel binnen. Eén van de gevangenen, Nicolaie...

Stuur deze nieuwsbrief door naar familie, vrienden en kennissen. Op die manier helpt u met het verspreiden van het Woord van God. Via onderstaande knop kan iedereen zich eenvoudig en vrijblijvend aanmelden.

Citaten:

- Dit nu bedoelen wij, als wij het avondmaal des Heeren ontvangen: Wij belijden dat Jezus Christus de Heere is; wij willen Zijn onderdanen zijn, en wij stellen onszelf onder Zijn heerschappij; wij belijden dat Hij een bekwaam Geneesheer is, en wij willen Zijn patiënten zijn, terwijl ons vast voornemen is Zijn voorschriften op te volgen. Wij belijden dat Hij een getrouw Pleitbezorger is, en wij willen Zijn cliënten zijn, terwijl wij besluiten in alles naar Zijn advies te handelen. In één woord, aan dit avondmaal belijden wij, dat wij ons het Evangelie van Christus niet schamen, en evenmin het kruis van Christus. In dit Zijn Evangelie is alles besloten; wij kennen het als een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft en hebben dit zelf aan onze zielen ondervonden (Matthew Henry) - Door iets te doen wat boven het gewone gebruik uitgaat, dwingt God ons tot bewondering van Zijn macht. Als wij onder dit voorwendsel Gods macht bespotten, omdat ze ons niet gewoon voorkomt, zijn wij dan niet méér dan onbeschaamd? (Calvijn over Genesis 3 : 1) - Dat aan de mens de voornaamste plaats werd gegeven onder de schepselen, was reeds iets groots, maar veel heerlijker nog was deze waardigheid, dat hij zijn Maker, zoals een zoon zijn vader, door gelijkenis weergaf (Calvijn over Genesis 5 : 1) - Het is de grootste rijkdom om geen behoefte te hebben aan rijkdom (Chrysostomus) - Het is voor de goeden, die onrechtvaardig gekweld worden, een wonderzoete troost te horen dat hun lijden, dat zij zwijgend ondergaan, vanzelf voor Gods aangezicht komt om wraak te eisen (Calvijn over Genesis 4 : 10) - Waar oprechte genade is, zal men altijd in tederheid begaan zijn met de ziel van de ander. Als iemand echt een kind van God is, zal er altijd ijver zijn voor de eer van de Vader (J.C. Ryle) - Hebt gij dat boekje wel eens gezien met zijn vier bladzijden? Ik heb hier voor mij liggen. Woorden staan er niet in geschreven. De omslag is zwart, pikzwart. De tweede bladzijde is rood, bloedrood. De derde bladzijde is wit, wit als sneeuw. En de laatste bladzijde is geel, goudgeel. Kunt gij dit boekje zonder woorden lezen? Luister maar. Zwart, zwart door de zonde, zwart als de tenten van Kedar. Rood, rood het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Mijn Liefste is blank en rood en Hij draagt de banier boven tienduizend. De zwarte zondaar gewassen in het rode bloed, is wit als sneeuw en reist nu naar de stad met zijn goudgele straten. Haar straten zijn van goud. Zwart als de tenten van Kedar en toch lieflijk als de gordijnen van Salomo (ds. I. Kievit) - Hij verwaarloost de menselijke zaken niet; niet alleen waakt Hij over het heil van de gelovigen, maar even goed let Hij op de slechtheid van de goddelozen (Calvijn over Genesis 11 : 6) - Aardse rechters houden zich zoveel mogelijk slapend, als geen aanklager hen wakker schudt, maar God wordt (ook al zwijgt de verongelijkte) door onrecht zelf tot straffen gedrongen (Calvijn over Genesis 4 : 10) - Als tegenwoordig de zeden der mensen bedorven zijn, en de hele manier van leven zo verkeerd is dat de rechtschapenheid allerzeldzaamst is, toch was de verwarring in de tijd van Noach nog afschuwelijker en verschrikkelijker, die in het dienen van God en het betrachten der rechtvaardigheid niet één metgezel had (Calvijn over Genesis 6 : 9) - Laten we ons vast voornemen meer over de Bijbel te mediteren. Het is een goede zaak om, als we de wereld intrekken, twee of drie teksten met ons mee te nemen om daar over na te denken iedere keer dat we daartoe de gelegenheid hebben. Daardoor worden we voor ijdele gedachten bewaard en dringt hetgeen we die dag gelezen hebben dieper door. Daardoor wordt onze ziel voor slechte dingen bewaard. Onze gedachten worden erdoor geheiligd en verlevendigd en zo wordt voorkomen dat ze worden als een vijver waar de kikkers gedijen maar de vis sterft (J.C. Ryle) - Vanaf het begin is het aan de sacramenten eigen geweest dat ze strekken tot versterking van het geloof. Want in het verbond ligt immers de belofte opgesloten waaraan het geloof moet beantwoorden (Calvijn over Genesis 9 : 12) - Mensen zijn, als alleen met hen rekening wordt gehouden, niet waardig dat God voor hen zorgt, maar omdat zij het Beeld van God dragen, acht Hij Zichzelf in hun persoon geschonden (Calvijn over Genesis 9 : 6) - Het is alleen Gods werk het geloof te verwekken en te volmaken, en in het bepalen van de middelen daartoe heeft Hij de vrije keus (Calvijn over Genesis 9 : 12) - Het is een heilige vreesachtigheid die uit geloofsgehoorzaamheid voortkomt. Laten wij het er dus voor houden dat Noach uit heilige voorzichtigheid niet tot het genieten van de natuur is overgegaan, zolang niet Gods stem hem daartoe uitnodigde (Calvijn over Genesis 8 : 15-16) - De schepping van de gehele wereld kostte de Heere maar een enkel woord, maar de herschepping van een zondaar kostte Gods Zoon het leven (Thomas Watson) - Gods heiligen zijn menigmaal van troost ontbloot. Dat komt niet doordat God het hen onthoudt, maar omdat zij deze afwijzen. Dat komt doordat zij deze troost, hoewel Hij deze hen aanbiedt, niet willen hebben. Zij handelen als David, toen hij zei: Mijn ziel weigerde getroost te worden. Hij was net als een ontevreden kind, dat zijn melk niet wil drinken, omdat die niet in een gouden beker wordt aangeboden. Wij zijn vaak precies zo gesteld. Omdat de Heere niet voor ons doet hetgeen we graag willen hebben, willen we niets hebben. Dit zijn de voornaamste belemmeringen op onze weg en ik zou er nog vele aan toe kunnen voegen (Thomas Hooker) - Laten wij uit dit voorbeeld leren te steunen op Gods Voorzienigheid, ook al schijnt Hij zeer vergeetachtig te zijn; want ten laatste zal het uit de betoning van Zijn hulp blijken, dat Hij ons gedachtig is geweest (Calvijn over Genesis 8 : 1) - Deze vroomheid was als een goede en liefelijke reuk voor God, zoals men vindt in Psalm 116 : 12: 'Wat zal ik de Heere vergelden voor alles wat Hij mij heeft bewezen? Ik zal de kelk van het heil opnemen en de Naam des Heeren aanroepen (Calvijn over Genesis 8 : 12)

Advertenties:

Eigen advertentie? Neem contact op door te reageren op deze nieuwsbrief.

Vrijwillige bijdragen:

U kunt uw waardering laten blijken door geheel vrijblijvend een bijdrage te schenken voor de kosten van deze nieuwsbrief.

NL92RABO 0317177729
t.n.v. M. v.d. Valk eo.te Capelle a/d IJssel.

Akkerwinde 99
2906 XE Capelle a/d IJssel
010-3040344 of 06-12526584

Wekelijks terugkerende tips:

1. Vindt u het teveel leesstof? Print het uit en lees het ter voorbereiding op de zondag. Ik reik u en jou wekelijks veel leesstof aan. Hopelijk proeft u mijn drive: we moeten analfabeten worden en blijven nadenken over wat er echt toe doet. Dit Kerknieuws wordt in heel Nederland gelezen en zelfs ver daarbuiten. Maar of u/jij dit allemaal moet lezen? Doe als die predikant: pik het goede eruit en laat het andere liggen, misschien hebben anderen er wel wat aan, terwijl u denkt: Had hij nu niets anders? Er zijn ook lezers die koppen snellen en daaruit oppikken wat voor hen interessant is. Suggesties/tips hierover zijn altijd welkom!

2. Krijgt u een nieuw mailadres? Geef het ook aan mij door! Het gebeurt nu nog teveel dat ik ineens weer mensen  moet schrappen, omdat ik weken de verzonden mail teruggestuurd krijg omdat men een nieuw mailadres heeft gekregen. LET DUS OP!

3. Denkt u ook aan het opgeven van nieuwe lezers? Familie, vrienden, collega’s of uw buurman in de kerk?! Dank aan hen die regelmatig namen doorgeven.

4. Breng het gerust ook onder de aandacht in uw plaatselijke of regionale Kerkbode! Hiervoor is een standaard bericht beschikbaar.

5. Vindt u artikelen de moeite waard om verspreid te worden? U mag het altijd in uw kerkbode plaatsen. Uiteraard met bronvermelding: (naam van de schrijver en waar u het gelezen heeft. B.v. www.vriendenmetgezel.nl). Ook zou ik het op prijs stellen als ik uw kerkbode digitaal mag ontvangen, zodat ik eventueel ook daaruit artikelen kan uitzoeken of voor de ledenwerfactie mailadressen kan verzamelen!

6. Columnisten gevraagd: Ik heb nu 1600 lezers. Als elke lezer eens een column instuurt, dan heb ik de komende tijd meer dan  genoeg! Aanbevolen!

7. Heeft u een aankondiging van een zangavond/dia-avond in uw gemeente/lezing over bepaald onderwerp/verkoopdag of wat dan ook en wilt u dat ik er aandacht aan schenk, meldt het mij dan. Voor € 10,00 stuur ik het met het Kerknieuws mee en wilt u het ook op de site vermeld zien staan, dan komt er nog €5,00 extra bij. Dus voor €15.00 bereikt u duizenden mensen!

8. Nieuwe rubriek site: Uw aandacht gevraagd voor. Voor € 35.00 kunt u bijvoorbeeld uw vakantiehuisje aanbieden of dergelijke zaken meer! Voor weinig geld bereikt u vele mensen!