Detail in de Heilige Schrift

Gelezen in: dhr. R. Post
Datum: 11-10-2021
Auteur: dhr. R. Post

Heb jij bij het Bijbellezen ook wel eens van;  He, staat dit ook in de Bijbel of staat het er zo? Graag willen we enkele teksten naar voren halen waar een detail in zit waar je zo overheen zou lezen, of waar nog een heel verhaal achter zit. We willen dit keer kijken naar enkele voorbeelden uit het Nieuwe Testament.

Voorbeeld 1; we lezen in Lukas twee de geschiedenis van Simeon, als hij het Kind Jezus in zijn armen ontvangt gaat hij God loven, en dan zien we dat hij niet eerst zegt dat Jezus gekomen is voor het Joodse volk, maar hij begint ermee dat God de zaligheid bereid heeft voor al de volken, tot verlichting der heidenen en dan; tot heerlijkheid van Uw Volk Israël. Hier lezen we de profetie dat het heil is voor allen die het Woord horen en doen!

Voorbeeld 2; In Johannes vier ontmoet Jezus de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron, in vers zes lezen we een opmerkelijk detail. Jezus zit bij de put, en de vrouw die gewend was aan de mensen die op haar neer keken om wat ze is, ontmoette hier haar Heiland, die niet op haar neer kijkt, maar naar haar opkijkt als Hij haar aanspreekt. Zijn vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, ook voor haar!

Voorbeeld 3; In Handelingen zeven lezen we over Stéfanus. Hij heeft zijn rede gedaan tot de Joodse raad en het volk, en wordt om hetgeen hij zegt gestenigd. We lezen op veel plekken in de Bijbel dat Jezus is gezeten aan de rechterhand van God, maar hier lezen we dat Jezus gaat staan, als Hij vanuit de hemel ziet dat Stéfanus gestenigd wordt. Hij ziet in gunst op Zijn kind neer en wacht hem op!

Voorbeeld 4; in Handelingen twaalf zit de Apostel Petrus in de gevangenis. Hij wordt bevrijd door een Engel die tot hem zegt, Omgord u en bind uw schoenzolen aan, werp uw mantel om en volg mij. Met andere woorden: Petrus doe je schoenen aan en je mantel om, want het is koud buiten. Gods zorg over Zijn kinderen gaat tot in het kleinste detail aan toe. Ja ook over brood en water, jassen en kousen, kinderen en vee, huishuur en weer (Spurgeon)

We kunnen met deze paar voorbeelden zien hoe belangrijk het is de Bijbel met rust en aandacht te lezen en te bestuderen, er komen dan verrassende details naar voren. In de GBS uitgave staan meestal voorin de Bijbel enkele teksten die de lezer aanmoedigen tot het bestuderen van Gods Woord. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren beschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften hoop mogen hebben (Rom15:4)

Onderzoekt de Schriften, want gij meent (en dat is een goede mening, Kant.SV) in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die (die het Woord onderzoeken en doen) zijn het die van Mij getuigen. (Joh5:39) Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust (2Tim3:17)

Een verrassende en zaligmakende ontdekkingsreis door de Schrift toegewenst!