Aanschouw het verbond

Gelezen in: Veluwse Kerkbode
Datum: 8-10-2021
Auteur: Ralph Erskine

We sluiten af met een deel uit een preek van ds. Ralph Erskine over Psalm 74 : 20: Aanschouw het verbond. Deze week is het eerste gedeelte, de komende weken het vervolg. Deze preek is een voorbereidingspreek op het Avondmaal.

‘Zie hier de plicht die op ons rust om God te smeken om Zijn gunst, Zijn nabijheid en Zijn zegen. Laten we tot Hem gaan in stil gebed en door een plechtig aangaan aan Zijn tafel, terwijl wij Hem aanroepen en bidden: ‘HEERE, aanschouw het verbond!’

Ik weet geen toestand waarin u zich kunt bevinden, of het verbond verstrekt een middel tot herstel waarop u aanspraak mag maken. Nadat Hij vele beloften van het nieuwe verbond gegeven heeft, zegt God: ‘Daarenboven zal Ik hierom door het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe’ (Ezech. 36 : 37).

Hoe kunnen we daar beter om vragen dan door te pleiten op Gods eigen achting voor het verbond?

Is uw hart verontreinigd vanwege uw vuile zonden, is uw geweten bezoedeld door de schuld van de zonde? Dan hebt u hier een bepaling van het verbond: ‘Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen’ (Ezech. 36 : 25).

Ga dan tot God om gereinigd te worden, en pleit bij Hem: ‘O HEERE, aanschouw het verbond’.

Hebt u nog steeds uw oude, harde, stenen hart in uw binnenste en wilt u dat uw hart wordt vernieuwd en verzacht? Hier is een bepaling van het verbond: ‘En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven’ (Ezech. 36 : 26).

Ga dan tot God, en pleit bij Hem: ‘HEERE, aanschouw het verbond’.

Bent u verstoken van de Heilige Geest, aardsgezind, zonder de Geest?

Hebt u zo’n behoefte aan de Heilige Geest omdat u niet in staat bent om in Gods wegen te wandelen?

Wel, hier is een bepaling van het verbond: ‘Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen’ (Ezech. 36 : 27).

Pleit daar dan op, smekend om deze heerlijke zegen: “HEERE, aanschouw het verbond”.

Kortom, wanneer u bij uzelf bedenkt wat een zondaar u bent, bedenk dan ook wat een verbond dit is. Het is voldoende te zeggen dat het een genadeverbond is, van allerlei soorten genade voor allerlei soorten zondaren buiten de hel.

Gaat u gebukt onder een vreselijke schuld? Hier is een verbond van vergevende genade, waarin God zegt: ‘Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weer tot Mij, want Ik heb u verlost’ (Jes. 44 : 22).

Smeek dan of Hij het verbond wil aanschouwen!

Gaat u gebukt onder een verschrikkelijk bederf? Hier is een verbond van reinigende genade, want Gods Woord zegt: ‘Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid’ (Zach. 13 : 1).

Smeek dan of Hij het verbond wil aanschouwen’.